RasTiimi ry Haapajärvi

Seuran nimi

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on RasTiimi ry.

 Yhdistyksen kotipaikka on __Haapajärven _ kaupunki/ Oulun läänissä.

 Yhdistys on perustettu _______________syyskuun ___13__ päivänä vuonna

 _1990_ ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 Seuran kieli on suomi.

 2 § Seuran tarkoitus

 Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla;

      kunto- ja terveysliikuntaa

 • kilpailutoimintaa

 • harjoitus- ja valmennustoimintaa

 • ohjaustoimintaa

 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

 • muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

 • tiedotus- ja suhdetoimintaa

 • koulutustoimintaa

2.  Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii­kun­nan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

 1. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

  4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen talkoita, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omis­­ta­en ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monis­tus­toi­min­taa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

 Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 4 § Seuran jäsenyys

 Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 5 § Seuran jäsenet

 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

 Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

 6 § Seurasta eroaminen

 Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

 Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toi­mii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä [lisäksi: olympialajit ja olympiakomitean jäsenliittojen seurat]sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

 Dopingrikkomuksia ovat:

 Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

 Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

 Kieltäytyminen dopingtestistä

 Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

 Dopingtestin manipulointi

 Dopingaineiden hallussapito

 Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

 Dopingin edistäminen

 Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 Kilpailutuloksen mitätöinti

 Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

 Urheilun toimintakielto

 Kirjallinen varoitus

 Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

 Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 * Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

 * Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

 * Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

 * Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

 Urheiluhuijaus

 * Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

 * Tuloksista etukäteen sopiminen

 Vedonlyönti

 * Vedonlyönti omasta kilpailusta

 Lahjonta

 * Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 Sukupuolinen häirintä

 Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

 Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­tö­jä ja määräyksiä.

 Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

 Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

 Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kan­nat­taja-­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

 Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta tietyksi ajaksi sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos henkilö on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

 10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään _____14_______ päivää ennen kokousta

 sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä leh­des­sä tai  kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai  seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 11 § Kevät- ja syyskokous

 Kevätkokouksen asiat

 1 Avataan kokous

 2 Valitaan kokoukselle

 a) puheenjohtaja

 b) sihteeri

 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 d) ääntenlaskijat

 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, johtokunnan esittämät tai jäsenten vireillepanemat muut asiat.

 8 Päätetään kokous

 Syyskokouksen asiat

 1 Avataan kokous

 2 Valitaan kokoukselle

 a) puheenjohtaja

 b) sihteeri

 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 d) ääntenlaskijat

 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5 Päätetään mitkä liikunta-jaurheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9 Valitaan kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja.

         10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet yhteensä 6 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunakin vuonna valitaan erovuoroisten jäsenten (3 jäsentä) tilalle jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

  12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 14 Päätetään kokous

 Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 12 § Seuran ylimääräinen kokous

 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 13 § Pöytäkirja

 Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

 14 § Äänestys

 Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 15 § Seuran hallinto

 Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut _6_________ jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset____6_ varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain..

 Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, henkilökohtainen varajäsen korvaa hänet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 4 Vastata seuran taloudesta

 5 Pitää jäsenluetteloa

 6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta.

 10 Tarvittaessa valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan.

 11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

 12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 16 § Tilivuosi

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 17 § Nimenkirjoittajat

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 18 § Jaostot

 Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johto­kun­ta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 19 § Sääntöjen muuttaminen

 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

 20 § Seuran purkaminen

 Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

 21 § Seuran varojen luovuttaminen

 Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

 Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 22 § Saavutetut jäsenoikeudet

 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 23 § Yhdistyslaki

 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.